Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

POMAGAMY W KOMPLETOWANIU DOKUMENTÓW I WYPEŁNIANIU WNIOSKU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Orzecznictwo o niepełnosprawności skierowane jest do wszystkich osób poszkodowanych – zarówno w wypadkach, jak i innych sytuacjach losowych, które chcą uzyskać prawne poświadczenie statusu osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwia korzystanie z przewidzianych świadczeń i ulg, m.in. rent, zasiłków, odliczeń podatkowych, ulgowych przejazdów, rehabilitacji czy pobytu w ośrodkach pomocy. Pozwala ukierunkować dalszą ścieżkę terapii i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, bądź jej opiekunów.

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz skompletować dokumentację medyczną, co nie jest rzeczą łatwą. Dlatego też specjaliści z FUNDACJI PODARUJ DOBRO pomogą Państwu we wszystkich kwestiach formalnych oraz urzędowych. Zorganizują również dowóz osoby niepełnosprawnej na badanie i posiedzenie zespołu orzekającego, w wyznaczonym terminie.

ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, ze względu na naruszoną sprawność organizmu w większości przypadków jest niezdolna do pracy. Czasem może pracować jedynie w warunkach pracy chronionej. Wymaga również stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, gdyż nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Standardy, według których kwalifikuje się osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria, określające poszczególne skutki naruszenia sprawności organizmu, które powodują:

  • niezdolność do pracy – oznaczającą całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;

  • konieczność pomocy osób trzecich, czyli całkowitą zależność osoby od otoczenia w kwestiach pielęgnacji, żywienia, prowadzenia gospodarstwa domowego czy kontaktów z otoczeniem;

  • konieczność długotrwałej opieki i pomocy w pełnieniu ról społecznych przez okres powyżej 12 miesięcy.

ORZECZENIE O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, ze względu na naruszoną sprawność organizmu w większości przypadków jest niezdolna do pracy. Czasem może pracować jedynie w warunkach pracy chronionej. Wymaga również czasowej, bądź częściowej opieki i pomocy innych osób, gdyż nie jest w pełni zdolna do samodzielnej egzystencji.

Standardy, według których kwalifikuje się osoby do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria, określające poszczególne skutki naruszenia sprawności organizmu, które powodują:

  • czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, czyli zależność osoby od otoczenia w zakresie czynności samoobsługowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia i rehabilitacji czy edukacji;

  • częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, oznaczającą wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.

ORZECZENIE O LEKKIM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoba posiadająca lekki stopień niepełnosprawności, ze względu na naruszoną sprawność organizmu posiada obniżoną zdolność do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Występują u niej również ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, jednak można je kompensować przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, środków technicznych i pomocniczych.

Standardy, według których kwalifikuje się osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria, określające poszczególne skutki naruszenia sprawności organizmu, które powodują:

  • istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, bądź wydajności pracy na danym stanowisku w porównaniu do osób zdrowych, posiadających podobne kwalifikacje zawodowe;

  • ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, czyli trudności w relacjach z otoczeniem;

  • możliwość kompensacji ograniczeń i wyrównywanie dysfunkcji przy pomocy specjalistycznych sprzętów i urządzeń.

Stopień niepełnosprawności danej osoby orzekany jest na czas określony, jeśli poszkodowany pomyślnie rokuje co do poprawy stanu zdrowia, bądź na stałe, w przypadku, gdy nie można liczyć na poprawę.

Jeśli stan zdrowia osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności ulegnie zmianie, może ona wystąpić o wydanie nowego orzeczenia, które uwzględni jego poprawę, bądź pogorszenie.

X