Regulamin konferencji

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Konferencja pn. „3 KONGRES REHABILITACJA POLSKA.PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII KOMPLEKSOWA REHABILITACJA A JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW”, zwana dalej Kongresem lub Konferencją.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 8-9 grudnia 2023 r. w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach.
 3. Organizatorem konferencji jest PTREH i PTF, zwany dalej Organizatorem.
 4. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Podaruj Dobro, zwana dalej Fundacją.
 5. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia.
 6. Definicje:
  1. uczestnik konferencji – oznacza osobę/podmiotów uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia,
  2. rejestracja – zgłoszenie elektroniczne i wpisanie na listę uczestników konferencji,
  3. elektroniczne potwierdzenie rejestracji – potwierdzenie dokonania wpisu na listę uczestników konferencji, przesłane wiadomością e-mail, stanowiące równocześnie indywidualną zgodę wejścia na konferencję;
  4. teren konferencji – miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja.
  5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników konferencji w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na konferencję.
  6. Z chwilą rejestracji on-line Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika stosownych upoważnień i zezwoleń, o jakich mowa w Regulaminie.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udział w konferencji jest dokonanie rejestracji on-line pod adresem www.fundacjapodarujdobro.pl zwierającej wszystkie niezbędne dane wraz z elektronicznym potwierdzeniem rejestracji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 5 grudnia 2023 r.
 3. Rejestracja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Liczba miejsc udziału w konferencji jest ograniczona do 100. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność rejestracji).
 5. Liczba miejsce może być przez organizatora zwiększona. Bez podawania przyczyny.
 6. Udział w konferencji jest płatny według kwot znajdujących się w panelu rejestracyjnym.
 7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji.
 8. Wstęp dla uczestników konferencji jest płatny i będzie odbywał się na podstawie otrzymanego elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, uczestnik proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Organizatora, co umożliwi uczestnictwo innej osoby z listy rezerwowej.
 10. W przypadky zapłacenia już za konferencje a odwołania swojego przyjazdu obojętnie z jakiej przyczyny pieniądze nie będą zwracane.

 §3 Ochrona danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z § 2 uczestnik konferencji:

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz swojego wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. Zgodnie z art. 13 RODO, Organizator informuje, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konferencji jest Organizator.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w Konferencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i udziałem w Konferencji oraz w celu wykorzystania wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Organizatora, Fundację oraz inne upoważnione przez nie osoby w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej i portalach społecznościowych tych podmiotów w zakresie działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej.
 • zgoda na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, obejmuje fotografowanie, filmowanie oraz nagrywanie dźwięku podczas Konferencji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe, na których jego wizerunek będzie widoczny, mogą być używane przez Organizatora, Fundację oraz inne powiązane podmioty do celów promocji, dokumentacji, archiwizacji, a także do publikacji na stronach internetowych, w materiałach marketingowych, prasowych oraz w innych mediach.
 • Uczestnik ma świadomość, że jego wizerunek może być publikowany w związku z Konferencją na różnych platformach, w tym w mediach społecznościowych, i może być oznaczony nazwiskiem lub tagiem i w tym zakresie wyraża zgodę na takie oznaczenie.
 • Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,– podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz Fundacja Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice.
 • Dane osobowe Uczestnika będą powierzone do przetwarzania Organizatorom oraz Fundacji Podaruj Dobro w Katowicach, ul. Kolejowa 57/1, 40-602 Katowice, która odpowiedzialna jest za rejestrację Uczestników.
 • Fundacja może przekazać dane osobowe organizatorom a uczestnik wyraża na to zgodę.
 • Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 • Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, Fundację i podmioty z nimi powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników, poprzez fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku podczas Konferencji, zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora, Fundacji i podmiotów z nimi powiązanych, w materiałach marketingowych, prasowych czy w innych mediach, w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji, promocją i reklamą, nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, Organizatora, Fundacji lub innego podmiotu z nimi powiązanego, w środkach masowego przekazu oraz dla celów dokumentacji, promocji, archiwizacji, reklamy, a także w materiałach marketingowych, prasowych oraz w innych mediach.

Uczestnik ma świadomość, że jego wizerunek może być publikowany w związku z Konferencją na różnych platformach, w tym w mediach społecznościowych, i może być oznaczony nazwiskiem lub tagiem i w tym zakresie wyraża zgodę na takie oznaczenie.

§4 Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy konferencji zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Organizatora.
 2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 3. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb informacyjnych Organizatora.
 4. Organizator może odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
  • osoby zakłócające przebieg Konferencji, przyjęte normy zwyczajowe,
  • podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  • osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń.

§5 Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela.
 5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)

§6 Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika i jest dla niego wiążący.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin konferencji, na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień a także zmian ogólnych odbiegających od agendy jeżeli to są ważne powody organizacyjne. W razie wprowadzenia zmian.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
X